There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
forebygging.no
Lukk
Tips en venn:
Ditt fornavn:

Din e-post adresse:
Ditt etternavn:

Din venns e-post adresse:
Din melding / beskjed / kommentar:

(URL til siden blir automatisk lagt inn i e-post meldingen.)

Kode: 2v5po0
(Skriv inn koden over.)

 

Nettressurser

Offentlig etater og off. informasjon
 
Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er det øverste organet i etaten.
 
Barneombudet ble etablert i 1981 og arbeider for barn og unge fra 0 til 18 år. Barneombudet skal følge opp all lovgivningen som verner barns interesser.
 
Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.
 
Folkehelseinstituttets nettsider gir deg oppdatert informasjon innen epidemiologi, miljømedisin, rettstoksikologi og rusmiddelforskning og smittevern.
 
Statistikk fra alle Norges kommuner over innbyggernes helse. Disse vil blant annet inneholde data om ulykker, kreft, KOLS, psykisk lidelse og diabetes
 
Fylkesmannen er Kongens og regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp.
 
Et verktøy for å etablere et kompetansenettverk for hasjavvenning i Norge. Gir hjelpeapparatet mulighet til å holde seg oppdatert på cannabis og tilgang på faglig påfyll.
 
Helsebiblioteket.no er godkjent av Health On the Net Foundation (HON) som et nyttig og pålitelig nettsted for helseinformasjon
 
Om direktoratet og dets tjenester, samt masse informasjon om helse.
 
Informasjon fra Helsedirektoratet om ulike tema og områder knyttet til psykisk helse og rus
 
Helsenorge.no er en veiviser til helsetjenesten og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Portalen presenterer også informasjon om forebygging, helse, sunnhet, sykdom, behandling og den enkeltes rettigheter som pasient
 
Et nettsted for planlegging og iverksetting av rusarbeid i kommunene.
 
KRÅDs oppgave er å bidra aktivt til en samordning av de ulike forebyggende tiltakene i kriminalpolitikken, og rådet har et særlig fokus rettet mot barn og unge.
 
Lovdata er en privat stiftelse opprettet av Justisdepartementet og Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Lovdatas formål er å etablere og drive systemer for rettslig informasjon.
 
Veien til offentlig informasjon og offentlige tjenester. Den viktigste inngangsporten til offentlig informasjon.
 
Har ansvar for ledelse og oppfølging av politidistriktene og politiets særorganer. Nyheter, pressemeldinger, kunngjøringer og informasjon om direktoratet.
 
Informasjon fra politiets kriminalitetsforebyggende forum
 
Informasjon fra regjeringen og departementene
 
Nettressurs spesielt laget for ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, i NAV og i spesialisthelsetjenesten
 
Tilsynsmyndighetene skal medvirke til at befolkningens behov for sosiale tjenester og helsetjenester ivaretas, tjenestene drives på en faglig forsvarlig måte, svikt i tjenesteytingen forebygges og at ressursene brukes på en forsvarlig og effektiv måte.
 
Statistisk sentralbyrå (SSB) lager offisiell statistikk og analyser om det norske samfunnet, informasjon som er vesentlig for demokratiet og markedssystemet.
 
Informasjon om Stortinget, representanter, komiteer, partigrupper, saker og møter.
 
Medietilsynets Trygg bruk-senter jobber for trygg bruk av digitale medier for barn. Vi bistår med ressurser på nett og rådgivning til kommuner, skoler og privatpersoner angående barn og medier.
 
Utdanningsdirektoratets formelle kanal på nett. Hovedmålgruppen er skoleeier og skoleleder.
 
Frivillige organisasjoner
 
Actis er en paraplyorganisasjon for frivillige organisasjoner og sammenslutninger innen rusfeltet, og skal være en møteplass og en ressurs for frivillige krefter på rusfeltet.
 
AKAN forholder seg til rusmiddelbruk forbundet med arbeid, og er ikke en avholdsorganisasjon. Akan er et trepartssamarbeid mellom LO, NHO og staten.
 
AV-OG-TIL arbeider for godt alkovett i hverdagen. Bak organisasjonen står politiske partier, offentlige virksomheter, faglige- og frivillige organisasjoner.
 
Blå Kors er en diakonal felleskristen avholdsorganisasjon som forener frivillig innsats på rusfeltet med profesjonelt behandlingsarbeid.
 
Det Norske Totalavholdsselskap (DNT) er Norges eldste avholdsorganisasjon med lokallag i 18 fylker.
 
DNTB er en liten avholdsorganisasjon som driver barnearbeid - opplysningsvirksomhet, aktiviteter, konkurranser og liknende.
 
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge er landets største og samlende organisasjon innen rusfeltet.
 
Folkeaksjonen mot Narkotika (FmN) er en landsdekkende organisasjon som driver forebyggende arbeid mot ungdomsproblematikk, f.eks. rusmbisbruk.
 
Forbundet Mot Rusgift - FMR - er en rusgiftpolitisk organisasjon som retter sin virksomhet inn mot studenter og fagfolk ved universiteter og høgskoler.
 
Foreningen Ett skritt videre skal gi mennesker som har falt ut av det ordinære miljøet pga. rus eller andre sosiale grunner et tilbud om tilhørighet og samhold.
 
Driver rusforebyggende arbeid blant lesbiske, homofile og bifile.
 
IOGT i Norge er del av en internasjonal bevegelse som arbeider for edruskap - brorskap - fred.
 
IOGTs Juniorforbund er en organisasjon for barn og unge mellom 6 og 14 år.
 
Juvente er en ungdomsorganisasjon som jobber for rusgiftfri utvikling, fred, toleranse og like rettigheter for alle.
 
Paraplyorganisasjon for mer enn 70 lokalforeninger og 11 fylkeslag over hele landet.
 
Landsforeningen for utekontakter er en interesseorganisasjon for utekontakter/ feltarbeidere i Norge, og organiserer flesteparten av landets ca 60 utekontakter.
 
Landslaget for Rusfri Oppvekst er en organisasjon som er opptatt av barn og unges oppvekstvilkår og barnehagens og skolens rolle på rusforebyggingsfeltet.
 
Maritastiftelsen ble etablert i 1984 av Leiv O. Holstad. Stiftelsens formål er å forhindre at ungdom begynner med rusmidler, og å hjelpe dem som har blitt misbrukere til et nytt og meningsfylt liv uten rus.
 
Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse.
 
MOT er en ideell, landsomfattende stiftelse. MOT skal skape varmere og tryggere oppvekstmiljø for barn og ungdom.
 
Avholdsfolkets motororganisasjon med fokus på totalavhold og trafikksikkerhet.
 
Her vil alle som ønsker det ha tilgang til oppdatert informasjon om oppmerksomt nærvær eller ”mindfulness”, en metode for stressmestring og selvregulering som det i dag er økende interesse for på mange felt.
 
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ble stiftet i 1991. Foreningen er en ideell organisasjon som drives på frivillig basis og har over 2.000 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten og andre naturlige samarbeidspartnere.
 
Norsk Senter for Rusfri Miljøutvikling (NSRM) er en sammenslutning av fire organisasjoner, som betjener norske overnattings-, serverings- og samlingssteder som driver på et alkoholfritt grunnlag.
 
Retretten er en ideell brukerstyrt stiftelse som ønsker å hjelpe dem som sliter pga. egen eller andres avhengighet, slik at de kan få en reell sjanse til å leve det livet de selv ønsker å leve. Gir hjelp og støtte til pasienter og pårørende.
 
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO) ble stiftet i 1996 som en interesseorganisasjon for tidligere rusmisbrukere. RIO er partipolitisk- og verdinøytral, og dekker hele landet.
 
Er en ideell frivillig organisasjon som arbeider for å skape røykfritt miljø og sikre alle vern mor tobakksrøyk.
 
Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon, med 28 medlemsorganisasjoner, som skal være en pådriver for god psykisk helse.
 
Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp
 
Alle som har et problematisk forhold til spill om du er en spiller eller pårørende er velkomne til og ta kontakt med oss. Alle typer spill om det er pengespill eller data/rolle/online spill
 
Stiftelsen Antidoping Norge (ADN) arbeider for en ren idrett.
 
Landsomfattende organisasjon som arbeider mot narkotika. Har sine røtter fra Folkeaksjonen mot hasj.
 
Voksne for Barn har som formål å arbeide for barn og unges behov, interesser og rettigheter relatert til deres oppvekstmiljø og psykiske helse
 
Forskning og utvikling
 
Senteret skal gjennom sin virksomhet bidra til at barn og unge med alvorlige atferdsproblemer og deres familier får bistand som er forskningsbasert, relevant, individuelt tilpasset og resultateffektiv i forhold til dagens kunnskapsnivå.
 
Barnevernets Utviklingssenter i Nord-Norge er ett av fire regionale utviklingssentre innen barnevern.
 
Norsk forening for folkehelse.
 
Nasjonalt folkehelseinstitutt arbeider for å bedre befolkningens helse ved å styrke det forebyggende helsearbeidet.
 
Norges fremste nettkanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning.
 
HEMIL-senteret er et nasjonalt senter for forskning på helsefremmende arbeid, miljø og livsstil.
 
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.
 
Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet.
 
Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)
 
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.
 
Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier, Rokkansenteret, ble etablert 1. januar 2002.
 
SERAF er organisert under Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.
 
SINTEF Helse skal drive målrettet forskning og utvikling for bedre helse og livskvalitet i tett samarbeid med offentlig forvaltning, helsesektoren og brukere av helse- og sosialtjenester.
 
På nettstedet finnes informasjon om Statens institutt for rusmiddelforsknings virksomhet, publikasjoner, statistikk, ansatte og styre.
 
Ungsinn presenterer helsefremmende, forebyggende og psykososiale behandlingstiltak innen barn og unges psykiske helse.
 
Hjelpetjenester
 
Digitalt samtaleprogram. Programmet er gratis og kan brukes for alle innen arbeids- og organisasjonslivet.
 
Informasjonsside for alle som har spørsmål om doping
 
Målsettingen med Hjelpelinjen er å hjelpe mennesker i krise, vise til annen hjelp (blant annet behandling) og samle informasjon om spilleavhengighet
 
LPP er en uavhengig interesse-, og brukerorganisasjon med en klar visjon: De skal sikre et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til alle psykisk syke og deres pårørende. De har en rådgivningstelefon for pårørende; 22 49 19 22
 
En nettportal som blant annet bidrar med informasjon og fremmer forslag til tiltak om problemskapende bruk av nettspill/online rolle- og strategispill.
 
Ingen pekefinger, bare svar på det du lurer på!
 
Et nettsted for de som ønsker å bli uavhengig av røyken. Tilbudet er gratis, nettbasert og interaktivt
 
Denne siden driftes av Norsk Tipping. Her kan du lese om spillevettregler, fakta om spill og behandling
 
Terapi og rådgivning for unge som er barn av foreldre med alkoholproblemer
 
Offentlig og kvlitetssikret informasjon for ungdom
 
Kompetansesentre
 
Arbeidslivets kompetansesenter for rus og avhengighetsproblematikk
 
Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri
 
Midt-Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) er et privat spesial- og sosialpedagogisk senter for barn og unge som viser atferdsproblemer.
 
Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge.
 
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.
 
ROP-tjenesten skal sikre nasjonal kompetanseutvikling og kompetansespredning innenfor fagområdet rusmisbruk og psykisk lidelse.
 
Vår hovedoppgave å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet i helsetjenesten gjennom utviklingsarbeid, forskning og kompetanseformidling
 
Er en brobygger i møtet mellom erfaringskompetanse og fagkunnskap innen psykisk helse. Utfordrer både den erfarings- og fagbaserte kunnskap og ønsker å fremme et helhetlig bilde av helsefremmende faktorer innen psykisk helse.
 
Nasjonalt senter for telemedisin er et forsknings- og kompetansesenter som skal samle, produsere og formidle kunnskap om telemedisinske tjenester, både nasjonalt og internasjonalt.
 
Et statlig forskningsbasert spesialpedagogisk kompetansesenter i Stavanger.
 
Kompetansesentre - rus
 
Midt-Norsk Kompetansesenter for Rusfaget (MNK-rus) er ett av sju regionale kompetansesentre, finansiert av Sosial- og helsedirektoratet (SHdir), avdeling Rusmidler.
 
Kompetansesenter Rus, Nord-Norge er et av syv regionale kompetansesentra for rusmiddelspørsmål.
 
Kompetansesenteret i Oslo er et av 7 regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål i Norge. Vi er ett av to kompetansesentere i helseregion Øst, med definert ansvar for hovedstaden. Senteret er organisert under Rusmiddeletaten, Oslo kommune.
 
ØKS dekker fylkene Østfold, Akershus, Hedmark og Oppland. Til sammen 88 kommuner og 1.09 millioner innbyggere inngår i regionen.
 
Rogaland A-senter er et behandlings- og kompetansesenter for rusrelaterte vansker som tilbyr hjelp til mennesker som strever med eget rusmisbruk og eller som er nære pårørende.
 
Borgestadklinikken er både et behandlingssenter og et regionalt kompetansesenter for Helseregion Sør.
 
Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende stiftelse for Mestring av rusproblemer gjennom forebygging, behandling, forskning og undervisning.
 
Internasjonale nettressurser
 
 
Portal med europeiske nettsider innen alkohol, narkotika, tobakk og spilleavhengighet.
 
This project (AAA-Prevent) aims to study the different possible effective strategies for the prevention of alcohol abuse among adolescents in different European countries.
 
 
ALICE RAP is a European research project, co-financed by the European Commission, which aims to stimulate a broad and productive debate on science-based policy approaches to addictions.
 
Forskningssenter for forebygging og vold.Presenterer evidensbaserte tiltaksproram for forebygging.
 
CAHM – a center for addiction and mental health, Canada
 
Center for Ludomani er Nordens største center for behandling, forebyggelse og forskning i ludomani. Vi tilbyder professionel og gratis behandling til mennesker, der har problemer med spil, og til deres nærmeste pårørende.
 
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger.
 
Et uavhengig forskningssenter som skal gjennomføre froskning for å forbedre livet til barn og deres familie, Prosjekter, publikasjoner og vurdering og beskrivelse av program/tiltak
 
We present a comprehensive, internationally relevant conceptual framework of “harmful gambling” that moves beyond a symptoms-based view of harm and addresses a broad set of factors related to population risk, community and societal effects
 
Emcdda’s nettportal over forebygging og behandling
 
Europeisk sammenslutning av frivillige organisasjoner fra 20 land som jobber for forebygging av alkoholskader i Europa.
 
UNODC is a global leader in the fight against illicit drugs and international crime.
 
The HEPS Project is connected with the Schools for Health in Europe Network (SHE Network).
 
Nosam bevakar nordisk alkoholpolitik och marknadsföring av alkohol i Norden.
 
SAMHSA's national registry of evidence-based program s and practices
 
popNAD presenterar forskning inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdet i populärvetenskaplig form, och riktar sig till alla som intresserar sig för alkohol-, narkotika och tobaksfrågor.
 
A national center for the study of the environmental approaches to the prevention of alcohol and drug related problems, Berkeley California
 
ReDNet er et EU-finansiert internasjonalt samarbeidsprosjekt som drifter denne nettsiden for å identifisere og informere om nye psykoaktive stoffer, såkalte "legal highs". Her kan man abbonnere på flere ulike informasjonstjenester
 
The Substance Abuse and Mental Health Services Administration's (SAMHSA) mission is to reduce the impact of substance abuse and mental illness on America's communities
 
SHE Network aims to support organisations and professionals to further develop and sustain school health promotion in each country by providing the European platform for school health promotion. The Network is coordinated by NIGZ, as a WHO Collaborating C
 
2013@forebygging.no    Redaktør: Beate Steinkjer

Lorem ipsum dolor sit amet, meis maiestatis pri et. Duis dolor lobortis at eos, sapientem hendrerit mei ex. Id dicat scripta cum, pericula adolescens in vix.